EKONOMİ NEDİR? | MAKROEKONOMİ - MİKROEKONOMİ

Ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimine odaklanan ve bireylerin, işletmelerin, hükümetlerin ve ulusların kaynakları tahsis etmek için yaptıkları seçimleri analiz eden bir sosyal bilimdir.

 • Ekonomi, insanların kıt kaynakları hem bireysel hem de kolektif olarak üretim, dağıtım ve tüketim için nasıl tahsis ettiklerini inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Ekonominin iki dalı mikroekonomi ve makroekonomidir.
 • Ekonomi, üretim ve değişimde verimliliğe odaklanır.
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yaygın olarak kullanılan ekonomik göstergelerdir.
 • Ekonomiyi Anlamak

  İnsanların sınırlı imkanlara sahip bir dünyada sınırsız istekleri olduğunu varsayan ekonomistler, kaynakların üretim, dağıtım ve tüketim için nasıl tahsis edildiğini analiz eder.

  Mikroekonomi çalışması bireylerin ve işletmelerin seçimlerine odaklanırken, makroekonomi ekonominin bir bütün olarak, toplam düzeyde davranışına odaklanır.

  Kaydedilen en eski ekonomistlerden biri, kıtlığın üstesinden gelmek için emek, malzeme ve zamanın verimli bir şekilde tahsis edilmesi gerektiğini yazan M.Ö. 8. yüzyıl Yunan çiftçisi ve şairi Hesiod'dur. Adam Smith'in 1776 tarihli Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma adlı kitabının yayınlanması, mevcut Batılı çağdaş ekonomi teorilerinin başlangıcını ateşlemiştir.

  Mikroekonomi

  Mikroekonomi, bireysel tüketicilerin ve firmaların kaynakları tahsis etmek için nasıl karar verdiklerini inceler. İster tek bir kişi, ister bir hane halkı veya bir işletme olsun, ekonomistler bu varlıkların fiyattaki değişikliklere nasıl tepki verdiklerini ve neden belirli fiyat seviyelerinde talepte bulunduklarını analiz edebilirler.

  Mikroekonomi, mallara nasıl ve neden farklı değer verildiğini, bireylerin finansal kararları nasıl aldıklarını ve nasıl ticaret yaptıklarını, koordine olduklarını ve işbirliği yaptıklarını analiz eder.

  Arz ve talep dinamikleri, mal ve hizmet üretmenin maliyetleri ve emeğin nasıl bölündüğü ve tahsis edildiği çerçevesinde mikroekonomi, işletmelerin nasıl organize edildiğini ve bireylerin karar verme süreçlerinde belirsizlik ve riske nasıl yaklaştıklarını inceler.

  Makroekonomi

  Makroekonomi, bir ekonominin davranışını ve performansını bir bütün olarak inceleyen ekonomi dalıdır. Birincil odak noktası, tekrarlayan ekonomik döngüler ve geniş ekonomik büyüme ve kalkınmadır.

  Dış ticaret, hükümetin maliye ve para politikası, işsizlik oranları, enflasyon seviyesi, faiz oranları, toplam üretim çıktısının büyümesi ve genişlemeler, patlamalar, durgunluklar ve depresyonlarla sonuçlanan iş çevrimlerine odaklanır.

  Toplam göstergeleri kullanan ekonomistler, ekonomik politika ve stratejilerin formüle edilmesine yardımcı olmak için makroekonomik modelleri kullanırlar.

  Ekonomistin Görevi Nedir?

  Ekonomist, bir toplumun kaynakları ile üretimi veya çıktısı arasındaki ilişkiyi inceler ve görüşleri faiz oranları, vergi yasaları, istihdam programları, uluslararası ticaret anlaşmaları ve kurumsal stratejilerle ilgili ekonomi politikalarının şekillenmesine yardımcı olur.

  Ekonomistler, potansiyel eğilimleri belirlemek veya ekonomik tahminler yapmak için gayri safi yurtiçi hasıla ve tüketici fiyat endeksi gibi ekonomik göstergeleri analiz ederler.